Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

 ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA    2017/2018

Absolventská skúška sa koná v súlade so Zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

 

 


  

Absolventská skúška  (ďalej len AS) je komplexná odborná skúška.

Obsahuje:

a) písomnú absolventskú prácu

b) obhajobu absolventskej práce

c) komplexnú skúšku z odborných predmetov

Študent môže konať  AS, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

Absolventská skúška je verejná a organizuje sa tak, aby ju študent ukončil v jednom dni. Študent si žrebuje jednu z 25 schválených tém.

Témy AS pre šk. rok 2017/2018 - Pokyny pre absolventov

V jednom dni môže skúšobná komisia vyskúšať najviac 12 študentov.

 

 


 

 

Skúšobná komisia

- má stálych členov a ďalších členov

- stálymi členmi sú predseda, podpredseda a triedny učiteľ

- ďalšími členmi sú: učiteľ skúšajúci odborné predmety, prísediaci učiteľ pre každý predmet a odborník z praxe

 

 


 

 

Hodnotenie

Prospech sa na absolventskej skúške klasifikuje nasledovnými stupňami:

1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný

 

Klasifikácia celkového hodnotenia študenta:

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel

 

 


 

 

Doklady o absolventskej skúške

Študentovi, ktorý úspešne vykonal absolventskú skúšku, sa vydá:

- vysvedčenie o absolventskej skúške

- absolventský diplom

 

 


 

 

 TERMÍNY

Odovzdanie písomných prác      18. máj 2018                      

Harmonogram:                           Stiahnuť   

Akademický týždeň:                   28. mája - 01. júna 2018

Absolventská skúška                 06. jún 2018