Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

 ORGANIZÁCIA pomaturitného denného štúdia poskytujúceho vyššie odborné vzdelanie v školskom roku 2017/2018

1.ročník sme neotvorili, v 2, a 3. ročníku - výučba prebieha podľa ŠkVP POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY, ktorý bol schválený pedag. radou dňa 28.08.2008 s platnosťou od 01.09.2008, inovovaný a schválený 04.09.2017 s platnosťou  od 05.09.2017

Výučba v škole prebieha podľa platného rozvrhu pre školský rok 2017/2018, formou teoretického vyučovania, odborných cvičení, seminárov a konzultácií.

Súčasťou výučby je i samostatná práca žiakov na projektových úlohách, ktoré prideľujú vyučujúci.

Účasť žiaka je povinná na všetkých aktívnych formách a absencia musí byť ospravedlnená max. do 48 hodín, v opodstatnených prípadoch postačí telefonické oznámenie žiaka triednemu učiteľovi.

Ak je neúčasť na vyučovaní praktického a teoretického charakteru neospravedlnená, riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy môže rozhodnúť o vylúčení.

Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní 5 dní a svoju neúčasť neospravedlní, vyzve ho riaditeľ školy ( na podnet triedneho učiteľa) písomne, aby svoju neúčasť v určitej lehote zdôvodnil. Ak do 10 dní od výzvy žiak do školy nenastúpi a nedoloží dôvod svojej neprítomnosti, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.

 

 


 

 

 

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

Skúška

  Skúška (január, jún)  je hlavnou formou kontroly a hodnotenia aktivity žiaka počas štúdia. Vyučujúci má právo skúšať žiakov priebežne počas celého roka. Ak žiak neprospel z daného predmetu a je klasifikovaný v 1. polroku známkou nedostatočný, môže pokračovať v štúdiu v 2. polroku.

Formy skúšky:          a) ústna

                                   b) písomná

                                   c) kombinovaná (písomná i ústna)

Ústna skúška nemá presahovať 30 minút.

Písomná skúška nemá trvať dlhšie ako 60 minút.

Na klasifikáciu skúšky slúži 5-stupňová stupnica:

1     výborný

2     chválitebný

3     dobrý

4     dostatočný

5     nedostatočný

Vyučujúci oboznámi žiakov na začiatku výučby, t.j. 1. septembrový týždeň (1. februárový týždeň) o forme skúšky, hodnotení výsledkov a kontroly aktivity žiakov.

Učiteľ zaznamená výsledok skúšky do evidencie o vykonaných skúškach (v triednom katalógu) i do študentovho výkazu o štúdiu v prípade výsledku v rozpätí hodnotenia 1 – 4. V predmetoch, ktoré nie sú podľa učebného plánu klasifikované, sa zapíše: absolvoval(a).

Ak sa žiak nedostaví na skúšku bez ospravedlnenia vopred, môže tak urobiť písomne do 7 dní, v opačnom prípade sa zaeviduje skúška tak, akoby žiak na nej neuspel.

V priebehu štúdia sú žiaci povinní absolvovať všetky povinné predmety z učebného plánu a ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre postup do nasledujúceho ročníka.

Termíny skúšok:

Riadny termín- uskutočňuje sa počas skúškového obdobia v januári a júni, pričom sa skúša taktiež v priebehu 1. i 2. polroka.

Riaditeľský termín - ak žiak v riadnom termíne skúšky neprospel,  môže mu riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti povoliť riaditeľský termín opravnej skúšky 

Postup do vyššieho ročníka

Pre postup do vyššieho ročníka musí žiak splniť rozhodujúcu časť povinností predpísaných učebných plánom. Musí splniť kritériá skúšobného poriadku, ktorý má charakter testov, skúšok a projektových prác. Pri nesplnení kritérií skúšobného poriadku môže žiak požiadať o opakovanie ročníka. Žiak môže opakovať ročník len jedenkrát.

Povinnosti žiaka predpísané učebným plánom sa kontrolujú priebežne, v závere každého polroka a v deň zápisu do vyššieho ročníka. Klasifikácia o vykonaných skúškach a predpísaných výstupov sa eviduje v  triednom katalógu a v dokumentácii, s ktorou disponuje riaditeľstvo školy a triedny učiteľ.

Ak sa žiak nedostaví v deň zápisu alebo do 7 dní nepredloží odôvodnené ospravedlnenie, bude jeho štúdium považované za ukončené.

Ak chce žiak prerušiť štúdium, musí o to požiadať písomnou formou riaditeľa školy.

 Schválené 05. 09. 2017 v Bratislave

                                                                                      Ing. Milan Ferenčík

                                                                                          riaditeľ školy