Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
OBČIANSKE ZDRUŽENIE (OZ) ZOŠKA

pri SPŠE Zochova 9, Bratislava
Vážení rodičia - priatelia školy,
        z úprimného srdca Vám všetkým ďakujeme za finančný dar našej škole, ktorý ste dali, prípadne chcete dať nášmu OZ ZOŠKA  buď v hotovosti, alebo bankovým prevodom.
Takto získané finančné prostriedky budú nápomocné pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, najmä na:
*modernizáciu laboratótií výpočtovej techniky, doplnenie materiálu (tonery do tlačiarní, hardwer...)
*doplnenie meracích zariadení, súčiastok a materiáu v laboratóriach elektrických meraniach a praxe 
*skvalitnenie výučby všeobecnovzdelávacích predmetov
*nákup potrebného software ...
*doplnenie úhrady poplatkov za internet, energiu a vybavenie školy
 
Príspevok do Občianskeho združenia možno poskytnúť na:
Bankové spojenie Zoška: 1630012/0200
IBAN ZOŠKA: SK5502000000000001630012

Variabilný symbol alebo poznámka: meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje

IČO: 31753566 
 
S pozdravom: Rada Občianskeho združenia