V školskom roku 2019/2020 na Vyššom odbornom štúdiu otvárame:

Skupina študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie v študijnom odbore počítačové systémy pripravuje absolventov na výkon povolaní správcov, administrátorov, resp. iných špecialistov informačných systémov a/alebo sieťových technológií. Absolventi sú schopní vykonávať technickú a koordinačnú činnosť pri návrhu, montáži, prevádzke a údržbe zariadení výpočtovej a sieťovej techniky, resp. informačno-komunikačných technológií. Môžu vykonávať povolania v oblasti návrhu, riadenia a správy počítačových systémov, priemyselnej informatiky, či počítačových sietí. Môžu vykonávať funkciu riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa, súkromného podnikateľa.

Študenti sa v rámci štúdia budú učiť anglický jazyk, nemecký jazyk, zákaznícku orientáciu, podnikový a projektový manažment, základy IKT systémov – hardvér, Linux, Windows , Monitoring, operačné systémy, počítačové siete, aplikačné systémy – webové technológie, HTML,CSS, SQL, PHP, spracovanie informácií, programovanie a skriptovanie, C, JAVA, aplikované IKT systémy, databázové systémy a správu dát.

Môžu získať CISCO certifikáty a certifikát elektrotechnickej spôsobilosti §21

Odbornú prax absolvujú v 2. ročníku – zimný semester a v 3. ročníku – letný semester

Na konci tretieho ročníka sa bude konať absolventská skúška a po jej úspešnom absolvovaní študent získa titul DiS, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom.

O našich absolventov je na trhu práce veľký záujem.

Podmienky prijatia na štúdium VOŠ

V prípade záujmu o štúdium na VOŠ prineste vyplnenú prihlášku, životopis a kópiu maturitného vysvedčenia  1. termíne podania prihlášky je do 31.05.2019.  2. termín  podania prihlášky je do 31.08. 2019.

Prihláška v PDF