Zloženie maturitných komisií pre praktickú skúšku (PČOZ)  

Maturitné komisie      
Harmonogram TEL SIZ  
       
Pokyny pre vypracovanie vlastného projektu
 

 

Žiak vykoná praktickú skúšku jednou z týchto foriem

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)

b) obhajoba vlastného projektu

c) obhajoba úspešných súťažných prác

Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

Čas na praktickú skúšku: 8 hod.

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru

Kritériá hodnotenia:

a) pochopenie úlohy

b) analýza úlohy

c) voľba postupu

d) voľba a použitie pomôcok, materiálov, prístrojov

e) organizácia práce na pracovisku

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia

g) ochrana životného prostredia

h) výsledok práce

Obhajoba vlastného projektu

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia:

a) odborná úroveň projektu

b) grafická úroveň projektu

c) vlastná obhajoba autora - úroveň prezentácie

d) používanie odbornej literatúry

e) využitie odbornej literatúry

Obhajoba úspešných súťažných prác

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. - 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. - 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR.

Kritériá hodnotenia:

a) správna voľba postupu

b) využívanie zariadení a materiálov

c) používanie odbornej terminológie

d) samostatnosť prejavu

e) schopnosť aplikácie

f) možnosť využitia v odbore