V školskom roku 2019/2020 otvoríme na SPŠE:

Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka nájdete na tejto adrese vo formáte PDF.

Čo ponúkame?

Dôležité termíny:

I. termín prijímacích skúšok 13.05.2019 (pondelok)

II. termín prijímacích skúšok 16.05.2019 (štvrtok)

zápis do 1. ročníka 17.05.2019 (piatok)

Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Svojím obsahom budú zodpovedať učebným osnovám základnej školy. Čas trvania skúšok: slovenský jazyk a literatúra - 60 min., matematika - 60 min. 

Uchádzač so zníženou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor (podmienka prijatia prihlášky). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením priloží k prihláške posudok odborného lekára.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 určené riaditeľom školy budú zverejnené v marci po prerokovaní v pedagogickej rade. Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.