V školskom roku 2019/2020 otvoríme na SPŠE:

Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka nájdete na tejto adrese vo formáte PDF.

Čo ponúkame?

Dôležité termíny

I. termín prijímacích skúšok 13.05.2019 (pondelok)

II. termín prijímacích skúšok 16.05.2019 (štvrtok)

Zápis do 1. ročníka bude prebiehať od 17.05.2019 (piatok) do 22.05.2019 (streda) v čase od 07:00 do 17:00. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok zo ZŠ.

Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Svojím obsahom budú zodpovedať učebným osnovám základnej školy. Čas trvania skúšok: slovenský jazyk a literatúra - 60 min., matematika - 60 min. 

Uchádzač so zníženou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor (podmienka prijatia prihlášky). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením priloží k prihláške posudok odborného lekára.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 určené riaditeľom školy budú zverejnené v marci po prerokovaní v pedagogickej rade. Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Naše rady na prijímacie skúšky

Odporúčame precvičiť si tieto testy:

a) Testovanie 9 z rokov 2014 - 2019 zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a z matematiky v slovenskom jazyku (MAT). Dostupné sú aj kľúče správnych odpovedí (pre SJL a MAT) pomocné vzorce pre MAT

b) Testy na prijímacie skúšky, ktoré sa konali na našej škole v minulom školskom roku zo SJLMAT

Na prijímacie skúšky budete potrebovať písacie potreby, trojuholníkové, pravítko, kalkulačku, kružidlo a uhlomer.