Študijný odbor: 2695 Q počítačové systémy

1. - 3. roč. - Školský vzdelávací program DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV schválený pedagogickou radou a radou školy je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Neviete čo ďalej po skončení strednej školy? Neprijali Vás na VŠ? Boli ste neúspešní v 1. a 2. ročníku na VŠ?

Máme pre Vás riešenie. Naša škola Vám ponúka vyššie odborné štúdium - terciárne v dennom študijnom odbore  2695 Q    počítačové  systémy.  V tomto študijnom odbore môžete získať vyššie odborné vzdelanie so stupňom ISCED 5B, absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS".Študijný odbor je akreditovaný MŠ SR. 

Z vyše 10 ročnej skúsenosti môžeme konštatovať, že o našich absolventov je veľmi veľký záujem na trhu práce, absolventi sa veľmi rýchlo adaptujú v praxi a nachádzajú lukratívne zamestnanie ako sieťoví technici, servisní technici, prevádzkoví technici pri inštaláciách a údržbe,  programátori, špecialisti pre výpočtovú a mikroprocesorovú techniku, v oblasti HW, SW a databáz, zastanú funkciu stredného manažéra...  

ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA    

Absolventská skúška sa koná v súlade so Zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Absolventská skúška (ďalej len AS) je komplexná odborná skúška.

Obsahuje:

a) písomnú absolventskú prácu

b) obhajobu absolventskej práce

c) komplexnú skúšku z odborných predmetov

Študent môže konať  AS, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

Absolventská skúška je verejná a organizuje sa tak, aby ju študent ukončil v jednom dni. Študent si žrebuje jednu z 25 schválených tém.

Témy AS pre šk. rok  - Pokyny pre absolventov

V jednom dni môže skúšobná komisia vyskúšať najviac 12 študentov.

Skúšobná komisia

- má stálych členov a ďalších členov

- stálymi členmi sú predseda, podpredseda a triedny učiteľ

- ďalšími členmi sú: učiteľ skúšajúci odborné predmety, prísediaci učiteľ pre každý predmet a odborník z praxe

Hodnotenie

Prospech sa na absolventskej skúške klasifikuje nasledovnými stupňami:

1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný

Klasifikácia celkového hodnotenia študenta

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel

Doklady o absolventskej skúške

Študentovi, ktorý úspešne vykonal absolventskú skúšku, sa vydá:

- vysvedčenie o absolventskej skúške

- absolventský diplom