2559 M INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE

Absolvent študijného odboru inteligentné technológie je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, z oblasti aplikovania prvkov umelej inteligencie vrôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, grafiky, základov elektroniky, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou. Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní.

Počas štúdia sa budú žiaci vzdelávať v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika. Odborné predmety: základy informačných technológií, elektronika, ekonomika, optimalizácia riadenia procesov, digitálna firma, základy počítačových sietí, aplikovaná informatika, SMART technológie, Internet vecí, kybernetická bezpečnosť, cloudové riešenia, komunikačné a prezentačné zručnosti, programovanie, cvičenia z počítačových sietí, cvičenia z elektroniky, dizajn digitálnych médií, databázové systémy, robotika, 3D technológie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený na výkon IKT špecialistu pre smart zariadenia, správcu, designéra či administrátora pre činnosti konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, grafika, programátora, predajcu, konzultanta, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch v oblasti inteligentných technológií.

2573 M PROGRAMOVANIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Študijný odbor vznikol na základe požiadaviek zamestnávateľov v oblasti IT, ktorí sú zameraní navývoj softvérových riešení pre rôzne oblasti.

Absolvent študijného odboru programovanie digitálnych technológií je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, ktorý je zameraný na programovanie širokého spektra digitálnych technológií s  využitím moderných vývojových nástrojov, postupov a jazykov. V rámci študijného odboru programovanie digitálnych technológií sa môže žiak odborne zamerať na programovanie internetových aplikácií  (používateľské rozhranie a dizajn - frontend a administrácia - backend), programovanie hier so silným zastúpením techník pre virtuálnu realitu, 3D zobrazovanie, či prvky umelej inteligencie a na  programovanie komerčných podnikových aplikácií, napr. ERP systémov.

Počas štúdia sa budú žiaci vzdelávať v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika. Odborné predmety: ekonomika, manažment osobných financií, aplikovaná informatika, programovanie, základy počítačových sietí, operačné systémy, databázové systémy, základy grafického dizajnu, skriptovacie jazyky, team manažment, testing, aplikačné frameworky, tvorba webových aplikácií, grafický dizajn internetových aplikácií, 3D grafika a virtuálna realita, SAP oData.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti návrhu a vývoja softvérových riešení typu klient-server, návrhu a vývoja počítačových hier, 3D virtuálnej reality či komerčných podnikových aplikácií napr. SAP.

2675 M ELEKTROTECHNIKA

Telekomunikačná technika

Absolvent ovláda základné postupy pri návrhu, montáži, opravách a údržbe elektronických a telekomunikačných systémov na úrovni strednej náročnosti, vie analyzovať prevádzkové problémy oznamovacích systémov, vyhľadať a vyhodnotiť poruchu na prenosovej trase a navrhnúť optimálny spôsob jej odstránenia.

Oboznámi sa s vlastnosťami prenosových technológií ISDN, ADSL, ATM, s mobilnými a Bluetooth technológiami, pozná základné typy a vlastnosti prenosových vedení metalického a optického typu, získa zručnosti vo výrobe základných typov telekomunikačnej kabeláže, vrátane jej nakontaktovania na konektory alebo na patch panel.

Získa vedomosti o princípoch vyhotovenia ústrední, prenosových systémov, o funkciách, konštrukciách a spôsoboch výroby telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení, naučí sa postupy návrhu a realizácie správy na diaľku nad vybranými telekomunikačnými systémami v existujúcej sieťovej infraštruktúre organizácie. Venuje sa aj profylaktike vybraných typov telekomunikačných systémov.

Silnoprúdové zariadenia

Absolvent pozná princíp činnosti jednotlivých druhov elektrární a spôsob výroby elektrickej energie v nich a vie sa orientovať v problematike prenosu a distribúcie elektrickej energie vzdušným a káblovým vedením.

Ovláda princíp činnosti a spôsoby ovládania jednotlivých elektrických strojov, ich zloženie, ovládanie a využitie v technickej praxi, problematiku istenia a ochrany jednotlivých elektrických sietí a obvodov, ich rekonštrukciu a spôsoby bezporuchovej prevádzky.

Vie navrhnúť domové a priemyselné nízkonapäťové rozvádzače. Pozná spôsoby istenia a dimenzovania vodičov a káblov, ich výrobu, farebné značenie a použitie v praxi. Vie navrhnúť projekt elektroinštalácie bytových aj nebytových priestorov aj urobiť návrh správneho osvetlenia a tepla interiérových priestorov pre bytové aj nebytové účely. Svoje teoretické vedomosti si utvrdzuje na príslušných exkurziách priamo vo firmách.

Všeobecno vzdelávacie predmety

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika

Odborné predmety spoločné pre všetky oblasti

strojníctvo, elektrotechnika, elektronika, ekonomika, výpočtová technika, programovanie, prax, elektrotechnické meranie, automatizácia, grafické systémy, aplikovaná matematika, grafika a multimédiá,  aplikovaná informatika, elektrické zariadenia, elektrotechnická spôsobilosť.

TEL - aplikovaná elektronika, telekomunikačné zariadenia, telekomunikačná technika, výpočtová technika

SIZ - elektrické stroje a prístroje, elektro energetika, elektrické zariadenia, výkonová elektronika, výpočtová technika

v predmete výpočtová technika sú zaradené softvéry podľa potrieb konkrétneho odboru

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Budujeme novú učebňu určenú špeciálne pre tento odbor na praktické vyučovanie, kde nám dodávajú potrebný materiál firmy, s ktorými spolupracujeme.

Počas štúdia sa budú žiaci vzdelávať v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika. Odborné predmety: technické kreslenie, elektrotechnika, ekonomika, aplikovaná informatika, programovanie, prax, elektrotechnické meranie, automatizácia, aplikovaná elektronika, elektrotechnická spôsobilosť, webové technológie, databázové systémy, sieťové technológie, operačné systémy, počítačové systémy, serverové technológie, mobilné technológie, grafika a multimédiá.

Cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, softvérových aplikáciách, programovaní, operačných systémoch, sieťových a serverových technológiách a databázových aplikáciách, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.

Žiak získa vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní v jazykoch C a JAVA, open - source programovaní, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

predovšetkým v oblasti IKT špecialistov, programátorov, správcov počítačových sietí a serverov, databázových a aplikačných systémov, administrátorov, resp. technikov informačných systémov a sieťových technológií.