Prestup žiaka na SPŠE Zochova je možný na základe §35 Školského zákona (245/2008).

Prestup je možné realizovať iba k 1. septembru. Aby bolo možné žiadosť riadne posúdiť a vybaviť v stanovenej lehote, žiadosti je možné podávať v období od 12. do 19. augusta 2024. V mimoriadnych prípadoch môže riaditeľ školy povoliť prestup aj v inom termíne. Musia však byť splnené dolu uvedené podmienky.

Žiadosť podáva zákonný zástupca riaditeľovi školy. Na žiadosti sú potrebné podpisy oboch zákonných zástupcov. K žiadosti je potrebné priložiť kópie vysvedčení za posledné dva  šk. roky. O vybavení žiadosti rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania prijímacej komisie.

Prijať možno iba žiakov:

• s výnimočným prospechom - priemer za posledné dva polroky do 1.2

• s výnimočnými schopnosťami spolu s dobrý prospechom (priemer za posledné dva polroky do 1.5) - vedenie krúžkov, zaujímavé brigády či dobrovoľnícka činnosť

• ktorí chcú prestúpiť do tried s menším počtom žiakov ako je maximálny počet žiakov v triede určený plánom výkonov a zároveň s priemerným prospechom žiaka za posledné dva polroky do hodnoty 1.5 

Ak ide o žiaka, ktorý sa v predošlom školskom roku zúčastnil prijímacieho konania do prvého ročníka, podmienkou prijatia je, aby splnil kritériá prijímania do prvého ročníka a zároveň aby jeho bodové hodnotenie v rámci prijímacieho konania nebolo nižšie ako 90% bodového hodnotenia posledného žiaka prijatého do danej triedy v rámci prijímacieho konania. Pri prijímaní takýchto žiakov rozhoduje poradie žiakov z prijímacieho konania.

Prijať nemožno žiaka:

• ktorý dosiahol v niektorom z predmetov za posledné dva polroky známku dostatočný, alebo nedostatočný (neurobil komisionálne skúšky)

• Ktorý za posledné dva polroky dosiahol inú známku zo správania ako je jednotka