Odborná prax vo firmách

Odborná prax v trvaní dvoch týždňov dáva žiakom našej školy možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach, preveriť svoje vedomosti či zručnosti a nadviazať nové kontakty, ktoré vedia využiť ako absolventi. Malo by ísť o činnosti, ktoré v uvedenej firme bežne vykonávajú jej zamestnanci a ktoré zodpovedajú náplni príslušného študijného odboru či zamerania. Každý žiak musí mať prideleného zodpovedného zamestnanca.

Odborná prax sa uskutoční v termíne od 23.5.2022 do 3.6.2022.

Medzi školou a firmou je potrebné uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní odbornej praxe.

Zmluvu musí podpísať aj zákonný zástupca, resp. samotný žiak (ak už dosiahol vek 18 rokov). Zmluvu je potrebné priniesť svojej triednej učiteľke či svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 6. mája 2022.

Počas vykonávania praxe budú zamestnanci SPŠE Zochova vykonávať kontrolu žiakov na pracoviskách. Okrem toho je potrebné viesť dennú evidenciu dochádzky spolu s popisom činnosti, ktorú žiak vykonáva. Evidencia a následná správa o odbornej praxi bude vedená na tomto tlačive.