Odborná prax vo firmách

Odborná prax v trvaní dvoch týždňov dáva žiakom našej školy možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach, preveriť svoje vedomosti či zručnosti a nadviazať nové kontakty, ktoré vedia využiť ako absolventi. Malo by ísť o činnosti, ktoré v uvedenej firme bežne vykonávajú jej zamestnanci a ktoré zodpovedajú náplni príslušného študijného odboru či zamerania. Každý žiak musí mať prideleného zodpovedného zamestnanca (ak je o firme viac žiakov, platí pravidlo, že jeden zamestnanec by mal mať pridelených maximálne troch žiakov).

Odborná prax sa uskutoční v termíne od 13.5.2024 do 24.5.2024.

Medzi školou a firmou je potrebné uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní odbornej praxe. Uvedená zmluva slúži iba ako vzor tlačiva. Vyplnenie a podpis zmluvy prebieha elektronicky prostredníctvom školského portálu - prístup k nemu dostane poverený pracovník firmy prostredníctvom e-mailu spolu s pokynmi na vyplnenie. Celý proces iniciuje žiak tým, že kontaktuje zástupcu firmy a dohodne si nástup na prax. Následne zadá kontaktné údaje povereného pracovníka firmy do školského portálu. Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 3.5.2024.

Počas vykonávania praxe budú zamestnanci SPŠE Zochova vykonávať kontrolu žiakov na pracoviskách. Okrem toho je potrebné viesť dennú evidenciu dochádzky spolu s popisom činnosti, ktorú žiak vykonáva. Evidencia a následná správa o odbornej praxi bude vedená na tomto tlačive.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať koordinátora firemnej praxe Adama Žitného prostredníctvom e-mailu [email protected]. Na túto adresu sa takisto môžu obrátiť zamestnávatelia, ktorí by chceli ponúknuť voľné miesta pre našich žiakov.

 

S pozdravom tím SPŠE Zochova