Voľné pracovné pozície:

Učiteľ/ka

    • anglického jazyka/nemeckého jazyka (samostatne aj kombinácia)

    • telesnej a športovej výchovy

    • fyziky

    • programovania – Python, C++, C# 

    • skriptovacie jazyky -  JavaScript, PHP

    • databáz – MySQL, Access

    • robotiky – Arduino, Raspberry, simulátory

    • team manažmentu – PRINCE2, SCRUM, Kanban 

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z., navýšené o príplatky za inovatívne odbory, triednictvo, osobný príplatok

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

    • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,

    • bezúhonnosť

    • zdravotná spôsobilosť

    • ovládanie štátneho jazyka

    • osobnostné a morálne predpoklady

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na emailovú adresu: [email protected]

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.