Sme radi, že ste prejavili záujem o štúdium na naše škole. Prečo by ste si mali v prvom rade vybrať práve nás? Dôvodov je viacero. Desať z nich sme sa Vám rozhodli predsaviť na samostatnej stránke.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa presúvajú termíny podávania prihlášok - stále máte možnosť podať prihlášku a to až do 15. mája 2020 priamov na našu adresu, alebo cez svoju základnú školu. Celý text usmernenia nájdete na tejto stránke.

(Aktualizované 7.5.2020, 10.45) Kritétiá na prijímanie žiakov do prvého ročníka sú zverejnené vo forme pdf dokumentu.

Z kritérií vyberáme: Najväčšiu váhu budú mať známky z koncoročného vysvedčenia z 8. ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Fyzika, Anglický jazyk a Informatika. Okrem toho zohľadníme umiestnenia v olympiádach a súťažiach. Uchádzač nebude prijatý, ak dosiahol z niektorého predmetu v sledovanom období známku nedostatočný. Takisto nebude prijatý uchádzač, ktorý mal v sledovanom období známku zo správania zníženú na stupeň 3, alebo 4. Naopak, bodovo zvýhodníme žiakov so samými jednotkami. Celý text zverejnených kritérií nájdete na nasledujúcej linke.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme Vám k dispozícii aj na našich telefónnych kontaktoch každú stredu medzi 10.00 a 12.00. Prehľad dostupných študijných odborov spolu s počtami tried a prijímaných žiakov nájdete v tabuľke: 

Študijný odbor

Študijná oblasť

Počet tried

2559 M Inteligentné technológie

bez zamerania

1 trieda - 30 žiakov

2573 M programovanie digitálnych technológií

  • vývoj internetových aplikácií

1 trieda - 30 žiakov

2561 M  informačné a sieťové technológie

  • vývoj IKT riešení

1 trieda - 30 žiakov

2675 M elektrotechnika 

  • silnoprúdové zariadenia
  • telekomunikačná technika

 2 triedy - 60 žiakov

 Študijnú oblasť študijného odboru 2675 M elektrotechnika si žiak volí na konci druhého ročníka štúdia.