Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 nájdete tu.

 

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť podať si na našu školu dve prihlášky, každú na iný odbor.  

Prihláška na našu školu musí byť doručená včas a musí obsahovať

1. Meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje (mail, tel.) žiaka aj rodičov a ostatné údaje podľa predtlače.

2. Podpisy oboch zákonných zástupcov. Ak môže podpisovať iba jeden rodič, musí k podpisu priložiť aj čestné vyhlásenie alebo rozhodnutie súdu. 

3. Známky z koncoročného vysvedčenia za 8. ročník a z polročného vysvedčenia za 9. ročník ZŠ. 

4. Dosiahnuté umiestnenie v súťažiach technického typu a olympiádach za 8. a 9. ročník ZŠ.

5. Niektorí uchádzači prikladajú správu z diagnostického centra nie staršiu ako 2 roky.

 

V školskom roku 2024/2025 budú prijatí žiaci na tieto odbory:

Číslo študijného odboru

Názov študijného odboru

Počet žiakov

Počet tried

2559 M 00

Inteligentné technológie

24 žiakov

1 trieda

2561 M 00

Informačné a sieťové technológie

24 žiakov

1 trieda

2573 M 00

Programovanie digitálnych technológií

30 žiakov

1 trieda

2675 M 00

Elektrotechnika

24 žiakov

1 trieda

2569 M 00

Informačné a digitálne technológie

24 žiakov

1 trieda

 

Termíny pre školský rok 2024/2025:

do 20.3.2024

zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi strednej školy

najneskôr 7 dní pred termínom PS

riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok

2.5.2024

I. termín prijímacích skúšok

6.5.2024

II. termín prijímacích skúšok

od 17.5.2024

stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania

do 22.5.2024

termín doručenia o nastúpení / nenastúpení žiaka do 1. ročníka

 

Podávanie prihlášok na štúdium – všeobecné informácie

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR.

Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania (aj v rámci jednej školy), ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („talentové odbory“).

Prihlášku možno podať prostredníctvom ZŠ elektronicky, (zadáva sa v systéme Edupage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Prihlášku musia podpísať všetci zákonní zástupcovia. 

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu, alebo ak z objektívnych príčin nie je možné dodať oba podpisy. O tejto skutočnosti treba riaditeľovi školy doručiť písomné vyhlásenie - čestné vyhlásenie alebo kópiu rozhodnutia súdu. Na tlačive Podpisy zákonných zástupcov je možné škole oznámiť „preferovaný kontakt“.

Listinnú podobu prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

 

Pozvánka na prijímaciu skúšku bude odoslaná zákonnému zástupcovi najneskôr do 5 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

Usmernenie ministerstva k prihláškam na stredné školy:

https://www.minedu.sk/data/att/24610.pdf

Usmernenie ministerstva k vzdelávaniu žiakov z Ukrajiny v stredných školách: 

https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23538.pdf

Prihláška aj s pokynmi na vyplnenie:

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645

 

Prílohy

Podpisy - Vyhlásenie k Usmerneniu 

Čestné vyhlásenie

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na strednú školu

Odvolanie