OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZOŠKA
pri SPŠE Zochova 9, Bratislava

Vážení rodičia - priatelia školy,

z úprimného srdca Vám všetkým ďakujeme za finančný dar našej škole, ktorý ste dali, prípadne chcete dať nášmu OZ ZOŠKA  buď v hotovosti, alebo bankovým prevodom. Takto získané finančné prostriedky budú nápomocné pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, najmä na:

  • modernizáciu laboratórií výpočtovej techniky
  • doplnenie materiálu (hardware, tonery do tlačiarní...)
  • inovácia CISCO učebne(switche, router, kabeláž)
  • doplnenie meracích zariadení, súčiastok a materiálu v laboratóriách elektrotechnických meraní a praxe 
  • dataprojektory do učební
  • elektronická triedna kniha
  • lavice, stoličky, zariadenie do tried
  • skvalitnenie výučby všeobecnovzdelávacích predmetov
  • nákup potrebného software 
  • doplnenie úhrady poplatkov za internet, energiu a vybavenie školy

Príspevok do Občianskeho združenia možno poskytnúť na účet OZ ZOŠKA

Číslo účtu: 1630012/0200
IBAN: SK5502000000000001630012
Variabilný symbol alebo poznámka: meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje
IČO: 31753566 

V mene Rady Občianskeho združenia zo srdca ďakujeme.