Maturitná skúška sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zoznam tém MS

SJL ANJ NEJ
     
TČOZ POS TČOZ TEL TČOZ EZR
PČOZ POS PČOZ TEL PČOZ EZR

 

Povinné predmety maturitnej skúšky (ďalej len MS) na ktoré sa žiaci 4. ročníka prihlasujú do 28.09.2018:

* žiak si volí formu PČOZ 

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

Maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať na:

voľba úrovne je dobrovoľná

Predmetové maturitné komisie

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov, okrem jej externej časti a písomnej formy internej časti, sa koná pred príslušnou predmetovou komisiou.

V jednom dni môže predmetová komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

Predmetovú maturitnú komisiu jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a dvaja skúšajúci (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu).

Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a skúšajúci učitelia odborných predmetov (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu). Počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka

Hodnotenie

Prospech sa na maturitnej skúške klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný

Klasifikácia celkového hodnotenia žiaka

a) prospel s vyznamenaním
b) prospel veľmi dobre
c) prospel
d) neprospel