Maturitná skúška sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zoznam tém MS

Zoznam tém slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a teorerickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky zameraní počítačové systémy, telekomunikačná technika a silnoprúdové zariadenia, nájdete tu

Povinné predmety maturitnej skúšky (ďalej len MS) na ktoré sa žiaci 4. ročníka prihlasujú do 30.09.2021:

* žiak si volí formu PČOZ 

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

Maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať na:

voľba úrovne je dobrovoľná

Predmetové maturitné komisie

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov, okrem jej externej časti a písomnej formy internej časti, sa koná pred príslušnou predmetovou komisiou.

V jednom dni môže predmetová komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

Predmetovú maturitnú komisiu jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a dvaja skúšajúci (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu).

Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a skúšajúci učitelia odborných predmetov (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu). Počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka

Hodnotenie

Prospech sa na maturitnej skúške klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný

Klasifikácia celkového hodnotenia žiaka

a) prospel s vyznamenaním
b) prospel veľmi dobre
c) prospel
d) neprospel