Maturitná skúška sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Všetky dôležité termíny maturitnej skúšky nájdete tu.

Zoznam tém MS

Zoznam tém slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, teorerickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky, nájdete po prihlásení na portáli Moja Zochova

Povinné predmety maturitnej skúšky (ďalej len MS), na ktoré sa žiaci 4. ročníka prihlasujú:

* žiak si volí formu PČOZ 

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

Maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať na:

voľba úrovne je dobrovoľná

Predmetové maturitné komisie

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov, okrem jej externej časti a písomnej formy internej časti, sa koná pred príslušnou predmetovou komisiou.

V jednom dni môže predmetová komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

Predmetovú maturitnú komisiu jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a dvaja skúšajúci (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu).

Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a skúšajúci učitelia odborných predmetov (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu). Počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka

Hodnotenie

Prospech sa na maturitnej skúške klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný

Klasifikácia celkového hodnotenia žiaka

a) prospel s vyznamenaním
b) prospel veľmi dobre
c) prospel
d) neprospel

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ)  

Žiak vykoná praktickú skúšku jednou z týchto foriem

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)
b) obhajoba vlastného projektu
c) obhajoba úspešných súťažných prác

Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

Čas na praktickú skúšku: 8 hod.

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru

Kritériá hodnotenia:

a) pochopenie úlohy
b) analýza úlohy
c) voľba postupu
d) voľba a použitie pomôcok, materiálov, prístrojov
e) organizácia práce na pracovisku
f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
g) ochrana životného prostredia
h) výsledok práce

Obhajoba vlastného projektu

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia:

a) odborná úroveň projektu
b) grafická úroveň projektu
c) vlastná obhajoba autora - úroveň prezentácie
d) používanie odbornej literatúry
e) využitie odbornej literatúry

Obhajoba úspešných súťažných prác

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. - 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. - 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR.

Kritériá hodnotenia:

a) správna voľba postupu
b) využívanie zariadení a materiálov
c) používanie odbornej terminológie
d) samostatnosť prejavu
e) schopnosť aplikácie
f) možnosť využitia v odbore