Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
Mgr. Mária Veselá predseda pedagogických zamestnancov
Ing. Jana Kopačková podpredseda pedagogických zamestnancov
Viera Dorníková členka nepedagogických zamestnancov
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová členka delegovaný za BSK
Dušan Dvoran člen delegovaný za BSK
Mgr. Branislav Gröhling člen delegovaný za BSK
Ing. Dušan Pekár člen delegovaný za BSK
Beata Havelková členka rodičov
Kvetoslava Kohnová členka rodičov
Ing. Ladislav Lukáč člen rodičov
Radoslav Lošonský člen žiakov