Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
Ing. Martin Ryška predseda pedagogických zamestnancov
Ing. Jana Kopačková podpredseda pedagogických zamestnancov
Viera Dorníková členka nepedagogických zamestnancov
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová členka delegovaný za BSK
Dušan Dvoran člen delegovaný za BSK
Ing. Ivan Sekaj, PhD. člen delegovaný za BSK
Ing. Dušan Pekár člen delegovaný za BSK
Jaroslava Turcelová členka rodičov
Alžbeta Rákoczyová členka rodičov
Ing. Jaromír Smolinský člen rodičov
Jakub Szaszák člen žiakov

 

Plán zasadnuti Rady školy

Štatút Rady školy