Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova 9 sa nachádza v centre Bratislavy, v mestskej časti Staré mesto s výborným dopravným spojením. Je to škola s najdlhšou tradíciou spomedzi škôl rovnakého zamerania (SPŠE) v Bratislave.

Samotná budova školy začína "písať svoje dejiny" v roku 1910. Táto monumentálna budova s veľkým nádvorím sa rozkladá na parcele, ktorej plochu dnes vymedzujú ulice Zochova, Podjavorinskej, Palisády a Svoradova. Postavil ju staviteľ majster Salzleiter v secesnom architektonickom štýle s badateľným wágnerovským vplyvom. Objekt je zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok.

História školy sa začína v školskom roku 1949/1950, kedy existovala ako elektrotechnický odbor Vyššej priemyselnej školy na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave. Jej sídlom bola bývalá Prírodovedecká fakulta UK na Markovičovej ulici. V týchto miestach je teraz budova Najvyššieho súdu. Na základe zriaďovacieho dekrétu Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 23. novembra 1950 sa dňom 1. decembra 1950 elektrotechnický odbor od Vyššej priemyselnej školy odčlenil ako samostatná Vyššia priemyselná škola elektrotechnická do budovy bývalej meštiackej školy na Zochovej ulici.

Naša škola si od samotného zrodu vybudovala dobré meno a postupne pridala k nemu i tradíciu vďaka vynikajúcim učiteľom a do života pripraveným absolventom.

Názvy našej školy

Naše smerovanie

Všetky snaženia školy smerujú k tomu, aby naši žiaci našli v škole druhý domov, aby v príjemnej atmosfére získali čo najviac odborných i všeobecných vedomostí a zručností do svojho ďalšieho života. Cieľom školy je, aby naši absolventi našli dobré uplatnenie v technickej praxi, aby bol o nich naďalej veľký záujem na trhu práce. V neposlednom rade je cieľom našej školy pripraviť absolventov na ďalšie štúdium na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.

Prioritou školy je preto čo najlepšia odborná príprava žiakov tak v teoretickej, ako aj v praktickej oblasti. Predpokladom takejto prípravy je sústavná inovácia náplne odborných predmetov, prístrojového vybavenia laboratórií a dielní, ako aj spolupráca školy s elektrotechnickými podnikmi a firmami.

Nezastupiteľné miesto v tomto procese na našej odbornej škole majú všeobecnovzdelávacie predmety. Predmety humanitného zamerania obohacujú duševný život mladého človeka a pomáhajú aj pri orientácii vo vlastnom živote. Znalosť cudzích jazykov (v našej škole sa vyučuje ANJ a NEJ) rozširuje možnosti každého človeka či už v oblasti ďalšieho štúdia, alebo využitia v praxi. Prírodovedné predmety popri všeobecnovzdelávacej funkcii vytvárajú predpoklady pre hlbšie pochopenie odborných predmetov.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych podnikoch zameraných na elektrotechniku a výpočtovú techniku. Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách ako servisný technik, konštrukčný technik, technologický technik, technik montážneho a prevádzkového charakteru, súkromný podnikateľ. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová.Všetky zistenia a použité prostriedky prieskumu sú uvedené v Analytickej štúdii.  Vychádzajúc zo SWOT analýzy:

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: