Viete, čo je to participácia?

Na našej škole sa rozbiehol pilotný ročník participatívneho rozpočtu.

Aby naši  žiaci porozumeli, čo znamená participácia, zahrali sme so žiakmi spoločenskú hru pod názvom Nie je mesto ako mesto.  Tento metodický materiál, ktorý nám poskytol Úrad splnomocnenca vlády SR, pracuje s modelom mesta. Tento je pokladaný za najuchopiteľnejšiu realitu k tomu, aby žiaci porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote. Nadobudnuté poznanie, vedomosti a zručnosti z realizácie týchto aktivít študenti následne uplatnia v praktickom procese participatívneho rozpočtovania v našej škole.

Základnými predpokladmi realizácie participatívneho rozpočtu sú rozhodnutie vedenia školy či samosprávy vyčleniť finančné prostriedky a záväzok rešpektovať pravidlá a výsledky hlasovania. 

Participatívny rozpočet našej školy vychádza z celkovej sumy 1000 €, ktorá je na jeho realizáciu určená.

Akcie pre realizáciu participatívneho rozpočtu:

V apríli - Informácie o participatívnom rozpočte boli sprostredkované žiakom aj učiteľom školy

V máji a júni - Formovanie tímov v triedach a zber nápadov rozpracovaných do podoby návrhov

Žiacke tímy jednotlivých tried prezentujú svoje najzaujímavejšie nápady, ako zmeniť školu k lepšiemu. Najvhodnejšie sú vybrané  ormou hlasovania.

Ich realizovateľnosť bude posúdená vedením školy, výsledok schvaľovania sa dozvieme následne a potom nás čaká už len záverečné hlasovanie a realizácia víťazných návrhov.