2561 M Informačné a sieťové technológie

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú predovšetkým v oblasti IKT špecialistov, programátorov, správcov počítačových sietí a serverov, databázových a aplikačných systémov, administrátorov, resp. technikov informačných systémov a sieťových technológií.

Budujeme novú učebňu určenú špeciálne pre tento odbor na praktické vyučovanie, kde nám dodávajú potrebný materiál firmy, s ktorými spolupracujeme.

Počas štúdia sa budú žiaci vzdelávať v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika. Odborné predmety: technické kreslenie, elektrotechnika, ekonomika, aplikovaná informatika, programovanie, prax, elektrotechnické meranie, automatizácia, aplikovaná elektronika, elektrotechnická spôsobilosť, webové technológie, databázové systémy, sieťové technológie, operačné systémy, počítačové systémy, serverové technológie, mobilné technológie, grafika a multimédiá.

Cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, softvérových aplikáciách, programovaní, operačných systémoch, sieťových a serverových technológiách a databázových aplikáciách, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.

Žiak získa vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní v jazykoch C a JAVA, open - source programovaní, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.

  2675 M Elektrotechnika  

Telekomunikačná technika

Absolvent ovláda základné postupy pri návrhu, montáži, opravách a údržbe elektronických a telekomunikačných systémov na úrovni strednej náročnosti, vie analyzovať prevádzkové problémy oznamovacích systémov, vyhľadať  a vyhodnotiť poruchu na prenosovej trase a navrhnúť optimálny spôsob jej odstránenia. 

Oboznámi sa s vlastnosťami prenosových technológií ISDN, ADSL, ATM, s mobilnými a Bluetooth technológiami, pozná základné typy a vlastnosti prenosových vedení metalického a optického typu, získa zručnosti vo výrobe základných typov telekomunikačnej kabeláže, vrátane jej nakontaktovania na konektory alebo na patch panel. 

Získa vedomosti o princípoch vyhotovenia ústrední, prenosových systémov, o funkciách, konštrukciách a spôsoboch výroby telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení, naučí sa postupy návrhu a realizácie správy na diaľku nad vybranými telekomunikačnými systémami v existujúcej sieťovej infraštruktúre organizácie. Venuje sa aj profylaktike vybraných typov telekomunikačných systémov.

Počítačové systémy

Absolvent ovláda technickú obsluhu počítačov, údržbu jednotlivých častí počítačov, návrh počítačových systémov a základné konfigurácie zariadení. Získa vedomosti o architektúrach počítačov, o činnosti jednotlivých častí počítača, periférnych zariadení, pamätí a spôsoboch komunikácie medzi nimi. Chápe vzťah medzi technickými a programovými prostriedkami.

Naučí sa pracovať s operačnými systémami Windows a Linux, so serverovými technológiami, spravovať systémy na diaľku, testovať, diagnostikovať a odstraňovať poruchy v systémoch. Pochopí, ako fungujú počítačové  siete, štruktúru internetu, oboznámi sa so základnými sieťovými zariadeniami, internetovými protokolmi, venuje sa návrhu a realizácii menšej počítačovej siete. 

Oboznámi sa s programovaním rôznych aplikácií v jazyku C, architektúrou a programovaním  jednočipových mikropočítačov Atmel, tvorbou a spravovaním webových aplikácií s využitím PHP a CSS a prácou s databázami MySQL.

Počítačová grafika a multimédiá

Absolvent získa základné vedomosti o počítačovej grafike, jej delení a o  možnostiach využitia v mnohých odvetviach. Získa prehľad o štandardných softvéroch pre vektorovú grafiku, prácu s rastrovou a prezentačnou grafikou v prostredí OS Windows. Naučí sa pracovať s grafickými softvérmi firmy Adobe, ako Photoshop, Indesign a Illustrator. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných metód, pojmov, postupov a techník používaných v počítačovej grafike od najjednoduchších až po náročnejšie ako návrh loga, plagátov, príprava dizajnu pre web stránky, prácu s fotografiami, vytvorenie kompletného grafického portfólia firmy. 

Študent sa oboznámi s rôznymi efektami, retušovaním, maskami, naučí sa orientovať v priestore - v 3D grafike, pripravovať návrhy pre zariaďovanie bytov. Taktiež ovláda základy sadzby textu a zalamovania textu až po export tlače, vie pracovať s 3D tlačiarňou. 

Silnoprúdové zariadenia

Absolvent pozná princíp činnosti jednotlivých druhov elektrární a spôsob výroby elektrickej energie v nich a vie sa orientovať v problematike prenosu a distribúcie elektrickej energie vzdušným a káblovým vedením. Ovláda princíp činnosti a spôsoby ovládania jednotlivých elektrických strojov, ich zloženie, ovládanie a využitie v technickej praxi, problematiku istenia a ochrany jednotlivých elektrických sietí a obvodov, ich rekonštrukciu a spôsoby bezporuchovej prevádzky. Vie navrhnúť domové a priemyselné nízkonapäťové rozvádzače. Pozná spôsoby istenia a dimenzovania vodičov a káblov, ich výrobu, farebné značenie a použitie v praxi. Vie navrhnúť projekt elektroinštalácie bytových aj nebytových priestorov aj urobiť návrh správneho osvetlenia a tepla interiérových priestorov pre bytové aj nebytové účely. Svoje teoretické vedomosti si utvrdzuje na príslušných exkurziách priamo vo firmách.

Predmety pre odbor 2675M

Všeobecno vzdelávacie

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika/náboženstvo, dejepis, občianska náuka, telesná výchova, matematika a fyzika

Odborné predmety spoločné pre všetky oblasti

strojníctvo, elektrotechnika, elektronika, ekonomika, výpočtová technika, programovanie, prax, elektrotechnické meranie, automatizácia, grafické systémy, aplikovaná matematika, grafika a multimédiá,  aplikovaná informatika, elektrické zariadenia, elektrotechnická spôsobilosť.

TEL - aplikovaná elektronika, telekomunikačné zariadenia, telekomunikačná technika, výpočtová technika 

POS - aplikovaná elektronika, aplikovaná informatika, počítačové systémy, sieťové komunikačné systémy, grafika, výpočtová technika

SIZ - elektrické stroje a prístroje, elektro energetika, elektrické zariadenia, výkonová elektronika, výpočtová technika

PGM - grafika a multimédiá, počítačové systémy, grafika, grafický dizajn, výpočtová technika, sieťové komunikačné systémy

v predmete výpočtová technika sú zaradené softvéry podľa potrieb konkrétneho odboru

  2695 Q Počítačové systémy  

 

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika špecialistu konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Absolvent vyššieho odborného vzdelávania je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce špecialistu pre výpočtovú techniku a mikroprocesorovú techniku, podieľať sa na tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia a pracoviska. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti výpočtovej techniky a zastávať funkciu stredného manažéra. 

Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: