Naša škola je zapojená do projektu Participatívny rozpočet pod hlavičkou Bratislavského  samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – sekciou mládeže. Cieľom projektu Participatívny rozpočet  je  podpora aktívneho prístupu našich žiakov v procese participácie: tvorby projektov, diskusii a následného rozhodovania o využití pridelených financií  a realizácii projektu.  Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha nielen meniť  život v škole k lepšiemu, ale  pomáha aj budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy.


Pozri tiež:

Participatívny rozpočet 2023

Participatívny rozpočet 2022