CNA - je vzdelávací program spoločnosti Cisco Systems, popredného výrobcu sieťových prvkov. Cieľom je výchova odborníkov v oblasti navrhovania, budovania a správy počítačových sietí - od inštalácie, kabeláže až po komplexné návrhy zložitých sietí. Naša škola je zapojená do programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike v rámci II. regionálnej sieťovej akadémie Cisco - Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava, čo nás oprávňuje umožniť študentom absolvovať všetky štyri semestre prvej etapy (CNA). Štúdium je riadené cez internet s množstvom študijných materiálov a praktických cvičení. Program sa úspešne učí po celom svete. 

Táto forma štúdia je nadštandardná, študuje sa aj v anglickom jazyku s novými prvkami vo výučbe. Na našej škole sme pre štúdium vybudovali dve najlepšie technicky vybavené sieťové laboratóriá.  Vyučujúci sa pravidelne zúčastňujú inovatívnych školení a CISCO učebne obnovujeme podľa aktuálnych potrieb. Vzhľadom na tieto skutočnosti si časť štúdia hradia študenti sami. Administratívny poplatok za 1 semester štúdia je pre žiakov SPŠE a VOŠ 100€. 

Štúdium predmetu sieťové technológie je rozdelené na 4 semestre a uskutočňuje sa v rámci nepovinného predmetu v 3. a 4. ročníku žiakov SPŠE a v 2. a 3. ročníku študentov VOŠ. V prípade veľkého záujmu budú uprednostnení žiaci s lepšími študijnými výsledkami. Každý semester sa ukončuje testom a získaním certifikátu.

Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu CNA a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape CNAP.

Možnosti uplatnenia absolventov sieťovej akadémie (CNA) po absolvovaní  1. až 4. semestra: